Books: Deuteronomy 8:7-14

Books: Deuteronomy 8:7-14